MBA204 การจัดการการผลิต 3(3-0-6)
  Production Management  
วัตถุประสงค์และความสําคัญของการจัดการการผลิต ระบบการผลิต การวางแผนกระบวนการผลิต การออก แบบงาน การเลือกทำเลที่ตั้งโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์วิธีการทำงาน การกำหนดมาตรฐานการผลิต การควบคุมการผลิต การควบคุมสินค้าคงคลัง และการจัดการระบบคุณภาพ รวมถึงหลักการและวิธีการในการจัดการและตัดสินใจแก้ปัญหาการผลิต รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการการผลิต