การจัดการโซ่อุปทาน

MBA206 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6)
  Supply Chain Management  
กระบวนการจัดการโซ่อุปทาน กลยุทธ์การจัดการโซ่อุปทาน การจัดหาวัตถุดิบหรือชิ้นส่วน การกระจายสินค้าและการจัดจำหน่าย การบูรณาการในโซ่อุปทาน การจัดการโซ่อุปทานเพื่อสิ่งแวดล้อม การวัดสมรรถนะในโซ่อุปทาน และประเด็นร่วมสมัยในการจัดการโซ่อุปทาน รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการโซ่อุปทาน