การจัดการเชิงกลยุทธ์

MBA207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6)
  Strategic Management  
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และกลยุทธ์องค์กร การบริหารเชิงกลยุทธ์และความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยมุ่งเน้นถึงวิธีการกำหนดนโยบาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานกับการนำไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ โดยใช้กรณีศึกษาจากสถานประกอบการและกำหนดหัวข้อและปัญหาที่น่าสนใจหรือประเด็นปัญหาทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์ในปัจจุบัน รวมทั้งประยุกต์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมกับการจัดการเชิงกลยุทธ์