การวิจัยการจัดการชุมชนท้องถิ่น

MCM0201 การวิจัยการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5)
  Local Community Management Research  
ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อจัดการชุมชนท้องถิ่น ประเภทและเครื่องมือวิจัยเฉพาะเพื่อการจัดการชุมชนท้องถิ่น การวิจัยรูปแบบอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับการจัดการชุมชนท้องถิ่น ศึกษาและปฏิบัติการจนสามารถเขียนเค้าโครงการวิจัย และนำผลไปพัฒนาชุมชนได้
Study both theories and practices in local management research, choose suitable model and research tools for local management or other appropriate research models and so on that are suitable for local management in order to write a research proposal and to develop the local community