เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา

MCM0202 เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 3(3-0-6)
  Sufficiency Economy and The King’s Philosophy        
แนวคิด เศรษฐศาสตร์กระแสหลักและกระแสรอง การพัฒนาแนวทันสมัย ศึกษาเปรียบเทียบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักกับกระแสรอง เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ปรัชญาและแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาแบบพึ่งตนเองและยั่งยืน หลักการแนวคิดหลักการทรงงานและการปฏิบัติของศาสตร์พระราชาและโครงการในพระราชดำริ
Study concept, main and secondary stream economy, modern management, comparative study between main stream and secondary stream economy, Buddhist economy, sufficiency economy and sustainable self reliance development, main idea, working idea, working process, and the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej