ทฤษฎีองค์การเพื่อการจัดการทางสังคม

MCM0203 ทฤษฎีองค์การเพื่อการจัดการทางสังคม 3(3-0-6)
  Organization Theories for Social Management  
ปัญหาและความต้องการของบุคคลในองค์กร วิเคราะห์นโยบายรูปแบบ ลักษณะขององค์กรและองค์กรชุมชน พฤติกรรมองค์กรทั้งองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และองค์กรประชาชน ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเพื่อการบริหารการจัดการสังคมและชุมชนท้องถิ่น
Study problems, and need of organization staffs, analyze policy, kind, characteristic, behaviors in government organization, private enterprise, and citizen organization as well as theories in relation to these organizations in order to organize local community management