สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท้องถิ่น

MCM0204 สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5)
  Seminar on Local Community Management Planning  
ศึกษาชุมชนท้องถิ่น วิเคราะห์ปัญหา กำหนดยุทธศาสตร์ วางแผนจัดทำแผนยุทธศาสตร์การจัดการชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับการจัดทำวิทยานิพนธ์ และนำผลมาสัมมนา
Study local community, analyze problems, design strategy, plan local community strategy that are suitable for students’ thesis, and can use its result for a seminar