ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม        

EDU0101 ความเป็นครูและคุณธรรมจริยธรรม 3(3-0-6) Professional Teacher and Morality

ความหมาย ความสำคัญ สภาพงานครูพัฒนาการของวิชาชีพครู และคุณลักษณะมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และภาระงานของครู คุณลักษณะของครูในยุคการเปลี่ยนแปลง การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครูทั้งในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยการแสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์ในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพครู สามารถปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากำหนด การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครู อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครู

The meaning, significance and working condition of teaching profession and attributes of teacher standards, laws related to teachers and teaching profession. Good practice based on role and duty as teachers, teacher attributes in an era of change, knowledge management associated with teaching profession including contents, teaching strategies so that students will be able to analyze, synthesize, and creating innovations by exploring and selecting up-to-date information morally and ethically. Good governance and honesty as teachers who are able to practice following the ethics set by the Teachers’ Council. Ongoing professional advancement and development to develop learners’ potential mercifully with teachers’ spirituality.