นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา    

EDU0107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) Innovation and Information Technology in Education

หลักการ แนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา รูปแบบและกลยุทธ์ ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การศึกษาแหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ การออกแบบ การประยุกต์ใช้ การประเมิน และการปรับปรุงสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับบริบทของการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

Principles, concepts, theory, innovations and information technology in education, analysis of the problems using innovations and information technology in education, models and strategies that promote the development of learning quality, a study of learning resources and learning networks, practicing to design, implementation, evaluation, and improvement of innovative media, information technology for communication and learning to be consistent with the context of learning management in educational institutions