การประกันคุณภาพการศึกษา            

EDU0109 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) Quality Assurance in Education

หลักการ แนวคิด ความสำคัญ และความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บทบาทของผู้บริหาร ครูและผู้เกี่ยวข้องในการประกันคุณภาพการศึกษา แนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

Principles, concepts, significance, importance and meaning of quality assurance in education principles, concepts and practices related to quality management, laws related to quality assurance in education, the quality assurance process of educational institutions, the role of teachers and administrators, the concepts and ideas for creating and developing long life learning activities and practicing how to arrange activities for quality assurance in education and learning