แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ   

MPS0103 แนวคิดและทฤษฎีว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 3(3-0-6) International Relations

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การกำหนดนโยบายและกระบวนการตัดสินใจต่อนโยบายต่างประเทศ การใช้เครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองและพลวัตรการเมืองโลกในปัจจุบัน วิเคราะห์พลังนอกรัฐและมหาอำนาจที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มคนที่ไร้ซึ่งสัญชาติ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มของประเทศในภูมิภาค องค์กรระหว่างประเทศและการก่อการร้ายสากล เพื่อวิเคราะห์ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเปรียบเทียบประเด็นปัญหาทางการเมือง สังคมและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

International relations, policies and tools for foreign policy implementation,   politics and current world political dynamics, power outside the state that affects the driving of international relations, stateless people, international political movements, grouping of countries in the region, international organizations and international terrorism, analyze and compare of international politics, social and economic issues