พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง   

MPS0202 พลวัตเชิงอำนาจรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง 3(3-0-6)  Constitutional  and Political Institutions

ประวัติและวิวัฒนาการของรัฐธรรมนูญ ปรัชญา แนวคิดของระบบรัฐธรรมนูญนิยม  ประเภทของรัฐธรรมนูญ อำนาจอธิปไตยและสถาบันทางการเมืองในระบบการปกครองของแต่ละประเทศ กระบวนการพัฒนารัฐธรรมนูญของไทย วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างหลักรัฐธรรมนูญกับสถาบันทางการเมือง ระบบรัฐสภา ประชาธิปไตยและการพัฒนาการเมือง โครงสร้าง เนื้อหาสารัตถะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

History and evolution of the constitution, philosophy, concept of constitutionalism, type of constitution, sovereignty and political institutions in the regime of each country, Thai constitutional development process, analyze problems related to the relationship between constitutional principles and political institutions,parliamentary system, democracy and political development, structure, content and the essence of the constitution of the Kingdom of Thailand