ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก    

MPS0204 ความคิดทางการเมืองไทยและตะวันออก 3(3-0-6)  Thai and Eastern Political Thought

ความคิดและอิทธิพลของความคิดทางการเมืองของไทยและตะวันออก โดยเน้นศึกษาความคิดทางการเมืองของจีนกับอินเดีย แนวความคิดทางการเมืองของนักคิดสำคัญของไทย จีนและอินเดีย เปรียบเทียบความคิดของนักคิดทางการเมืองตะวันออกและบทบาทในการพัฒนาการเมืองการปกครอง ตลอดถึงศึกษาความคิดทางศาสนาต่าง ๆ เช่น พุทธ คริสต์ อิสลาม ฮินดูหรือพราหมณ์ ที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาการเมืองการปกครอง

                Thai and Eastern political thought and its influence, with particular emphasis on the study of Chinese and Indian political thought, the political ideas of influential Thai, Chinese, and Indian thinkers, comparison of Eastern political thinkers’ ideas and their roles in the development of politics and government, the study of various religious ideas such as Buddhism, Christianity, Islam, Hinduism, and Brahmanism, which are related to the politics and government, and analyze for the development in politics and government