คำอธิบายรายวิชา

LAW1403 ทฤษฎีและหลักกฎหมายมหาชน 3(3-0-6)
  Theories and Principles of Public Law  
ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีกฎหมายมหาชน ประวัติพัฒนาการ บ่อเกิดที่มา ลักษณะ และประเภทกฎหมายมหาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครอง ตลอดจนแนวความคิดและหลักกฎหมายมหาชนในสกุลกฎหมายต่าง ๆ ของโลก ประวัติพัฒนาการ และกฎหมายมหาชนในประเทศ โดยเปรียบเทียบกับต่างประเทศ ทฤษฎีเกี่ยวกับรัฐและสถาบันการเมือง การปกครอง ทฤษฎีสัญญาประชาคมและอำนาจอธิปไตย การแบ่งแยกอำนาจและถ่วงดุลอำนาจ ทฤษฎีการใช้อำนาจรัฐ ทฤษฎีรัฐธรรมนูญนิยม หลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม เป็นต้น
The philosophies, concepts and public law theories, history of development, origin, nature and types of public law in particular the constitutional law and administrative law as well as the concepts and principles of public law in in the world’s legal families, history of development and comparing domestic public laws with international laws, theories relevant to the nation and political institutions, administration, social contract theories and sovereignty, separation of powers and balance, theories of national power, Constitutionalism, Principles of the Rechtsstaat and rule of law.

เอกสารประกอบการสอน