กระทรวงการอดุมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม/กระทรวงศึกษาธิการ

ลำดับเรื่องไฟล์
1.แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558DOWNLOAD
2.เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558DOWNLOAD
3.สาระความรู้ สมรรถนะและประสบการณ์วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. 2556DOWNLOAD
*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลำดับเรื่องไฟล์
1.การชำระค่าลงทะเบียนวิชาเพื่อศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565Download
1.การชำระค่าลงทะเบียนวิชาเพื่อศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 Download
2.การดำเนินการเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระและการสำเร็จการศึกษา พ.ศ.2561 ของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต Download 
3.แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561Download
4..ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการทำการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต แผน ข พ.ศ. 2561Download
5.แนวทางในการเขียนบทคัดย่องานวิจัย (Abstract) พ.ศ. 2561Download
6.การรับจ่ายเงินเพื้อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557Download
7.การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556Download
8.หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข พ.ศ. 2556Download
9.การรับจ่ายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ พ.ศ. 2553 Download
10.พฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552Download
11.จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2552Download
12.การลาพักการเรียน พ.ศ. 2551Download
13.การบริหารบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2550Download
14.การจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550Download
15.แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550Download
16.การชำระค่าลงทะเบียนวิชาเพื่อศึกษาที่เรียกเก็บเป็นรายภาคเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548Download
17.การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2544 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2546Download
18.วิธีประเมินเพื่อยกเว้นผลการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546Download
*** หากแบบฟอร์มใดไม่สามารถ Download ได้กรุณาแจ้งกลับมาที่ Email : graduate@sru.ac.th เพื่อจะได้ทำการปรับปรุง/แก้ไขต่อไป