คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส ของบัณฑิตวิทยาลัย

 • คณะกรรมการอำนวยการกิจกรรม 7ส
  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการ
  • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
  • หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ
 • คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 7ส
  • นางสาววิภาวดี คัมภีร์ทรัพย์ ประธานกรรมการ
  • นางละออง ภักดีคำ กรรมการ
  • นางสุวัฒนา ศรีขวัญช่วย กรรมการ
  • นางสาวขจีมาศ จุ่งพิวัฒน์ กรรมการ
  • นางศุราภรณ์ เพชรมีศรี กรรมการ
  • นางสาวละอองดาว เยี่ยมสวัสดิ์ กรรมการ
  • นางสาวจุฬาลักษณ์ แซ่อึ้ง กรรมการ
  • นางสาวหทัยรัตน์ ลิ้มสุวรรณ กรรมการ
  • นายอาหมาด อาดตันตรา กรรมการ
  • นายรัฐนิจ สุวรรณรัตน์ กรรมการ
  • นางสาวอมรรัตน์ คงพันธ์
  • นายอโณทัย เพชรพันธุ์ กรรมการ
  • นางสาวกุสุมา ไชยพัฒน์ กรรมการและเลขานุการ
 • คณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 7ส
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริญญา น้อยดอนไพร ประธานกรรมการ
  • คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
  • รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ
  • ดร.เกวลิน อังคณานนท์ กรรมการ
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏจรี เจริญสุข กรรมการ
  • หัวหน้าสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการ