👩🏻‍🎓ประกาศ !!! ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

จากการที่มีประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งหมดเขตรับสมัคร ในวันที่ 26 เมษายน 2564 นั้น แต่เนื่องจากจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด จึงขอขยายเวลารับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 1/2564 โดยวิธีการสมัครออนไลน์ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

 • ภาคพิเศษ
  • หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
  • หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
 • ภาคปกติ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

*CLICK อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

📌กรุณาอ่านรายละเอียดการรับสมัครก่อนคลิกลิงค์ระบบรับสมัครออนไลน์นะคะ