ระดับปริญญาโท ประจำเดือนพฤศจิกยน 2564

ที่หลักสูตรสาขาวิชาแผน ก(2)แผน ขรวม
1ครุศาสตรมหาบัณฑิตการบริหารการศึกษา33
2ครุศาสตรมหาบัณฑิตการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ11
3บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต123
รวม527