(ขยายเวลา) การจัดสรรทุนวิจัยสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปีงบประมาณ 2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กําหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย ให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจําปีงบประมาณ 2565 โดยมี วัตถุประสงค์ในการจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดสรรและ พิจารณาทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงกําหนดรายละเอียดการจัดสรรและพิจารณาทุนวิจัย ดังนี้

1. เกณฑ์การจัดสรร

 • 1.1 เป็นโครงการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
 • 1.2 ผู้ขอรับทุนต้องเรียนครบในรายวิชาและผ่านการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ โดยได้รับ ความเห็นชอบจากประธานควบคุมวิทยานิพนธ์
 • 1.3 เนื้อหาสาระของงานวิจัย เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในสาขาต่าง ๆ หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่
 • 1.4 บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดสรรทุนให้แก่ผู้ขอรับทุน โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท
 • 1.5 ผู้ได้รับทุนจะต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และเสนอบทความจากผลการวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารหรือนําเสนอในที่ประชุมเสนอผลงานวิจัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ บัณฑิตศึกษากําหนด

2. กําหนดการจัดสรรทุนวิจัย

 • 2.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน เสนอขอรับทุนพร้อมเค้าโครงวิจัย จํานวน 3 ชุด ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
 • 2.2 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง พิจารณาจัดสรรทุน ดําเนินการพิจารณาทุนภายใน วันที่ 15 ธันวาคม 2564
 • 2.3 บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้รับจัดสรรทุนวิจัยผ่านทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2564

3. หัวข้อที่เสนอขอรับทุนวิจัย

กรอบการวิจัย ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2565

 • 1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • 2. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและการเกษตร
 • 3. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ
 • 4. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
 • 5. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านสังคมและความมั่นคง
 • 6. ทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์
 • 7. ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
 • 8. ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)