ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้ง 10/2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2564

วานนี้ (1 ธันวาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2564 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา อาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณบดีทุกคณะ ประธานกรรมการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี และทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings

#GRADSRU