หมดเขตส่งบทความ : การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดให้มีการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15 (Global Goals, Local Actions: Looking Back and Moving Forward 2022) ขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยร่วมกับเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนพร้อมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในงานด้านวิชาการ 

เปิดลงทะเบียนส่งบทความ และชำระเงินเข้าร่วม รูปแบบ Online ระดับนานาชาติ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 (ก่อนเวลา 15.00 น.) หากบทความครบตามเป้าหมายทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการลงทะเบียน ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1-31 ธันวาคม 2564 (Early bird) และ 1-31 มกราคม 2565 (ก่อนเวลา 15.00 น.)

เล่ม Proceeding online อยู่ในฐานข้อมูล Google Scholar และจะเผยแพร่ในวันจัดงานหรือไม่เกิน 2 สัปดาห์ **หากเผยแพร่แล้วไม่สามารถแก้ไขบทความในทุกกรณี**

หัวข้อการเสนอผลงาน

  • 1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • 2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา
  • 3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • 4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad@ssru.ac.th

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75

โทรสาร : (+66)2 160 1177