การตรวจเยี่ยมหน่วยงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้ารับการตรวจเยี่ยมหน่วยงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน)

วันนี้ (22 ธันวาคม 2564) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา และอาจารย์ ดร.ชยชนน์ โพธิ์ทิพย์ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน) ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ 3 สำนักงานอธิการบดี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว และรองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นกรรมการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ตลอดจนอาจารย์ศุภชัย ดำคำ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมในการประชุม

#GRADSRU