ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 (The 2d HRM NPST National Conference 2022)

ด้วยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) กับ 7 สถาบันการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย หาวิทยาลัยราชภัฎภูก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใต้ ครั้งที่ 2 (The 2d HRM NPST National Conference 2022) และการนำเสนอผลงานวิซาการหรืองานวิจัย รูปแบบการนำเสนอแบบบรรยาย ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และผ่านระบบออนไลน์

จึงขอเชิญชวนร่วมนำเสนอผลงานวิชาการหรืองานวิจัย ผ่านระบบ Google Meet ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://pkruconf.pkru.ac.th