ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มอบหมายให้อาจารย์ ดร.อมร หวังอัครางกูร รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ 8 เนื่องในวันอานันทมหิดล โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ตลอดจนคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา อดีตอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธี ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี