เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Plus

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Plus

20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส Plus ตามแนวทางการบริหารงานบัณฑิตวิทยาลัยที่มุ่งพัฒนาการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ดีแก่คณาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนเพื่อให้สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม ทั้งการจัดสํานักงาน เอกสาร ตลอดจนสภาพแวดล้อมบริเวณสำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย