ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

21-22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Active Learning ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย