วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2565) เวลา 12.00 – 18.00 น. จัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการ (Active Learning) ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา) อาจารย์ ดร.ญาณิศา บุญจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ แซ่โค้ว อาจารย์ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ และ อาจารย์ ดร.นันทพงศ์ หมิแหละหมัน อาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นกรรมการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ จำนวน 8 ราย ดังนี้
🙂1. การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่องค์กรนวัตกรรม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดย ธารารัตน์ เพชรส่งศรี
🙂2. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพของงาน สำหรับหัวหน้ากลุ่มงานในสถานศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดย ณัฐกฤตา สุทิน
🙂3. การพัฒนารูปแบบภาวะผู้นำเชิงพหุวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการศึกษา ของผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร โดย ชาญณรงค์ หนูบำรุง
🙂4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดย ธีรยุทธ เมืองแมน
🙂5. การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู ในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 โดย ศศิพิมพ์ ชุมทอง
🙂6. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทำ ของโรงเรียนเฉพาะความพิการ บกพร่องทางสติปัญญา กลุ่ม 7 ภาคใต้ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย สุพัตรา บุญประดิษฐ์
🙂7. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สุราษฎร์ธานี ชุมพร โดย รมิตา บุญสิน
🙂8. การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3 โดย เสาวลักษณ์ จีนเมือง