วันนี้ (16 ธันวาคม 2565) เวลา 08.30 – 12.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “ถอดบทเรียนการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการที่มีความทันสมัยและตอบโจทย์ความต้องการของสังคมจากต้นแบบ” ณ ห้องราชพฤกษ์ 3 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี หรือ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meetings มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นท่านอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ โดยโครงการในวันนี้ได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากท่านวิทยากร 3 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3. อาจารย์ ดร.อรณิชา เมี่ยงบัว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์