ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศการจัดสรรทุนอุดหนุน การวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรทุนวิจัยให้กับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยจึงเลื่อน การประกาศรายชื่อผู้ได้รับจัดสรรทุนวิจัยจากเดิม เป็นวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565