บัณฑิตวิทยาลัย มรส. จัดอบรมชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.30 น. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทคัดย่อ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูพันธ์ อรรถพลพิพัฒน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษที่มีความสมบูรณ์ในเชิงวิชาการทั้งทางด้านภาษา เนื้อหา และรูปแบบการเขียนบทคัดย่อ โดยมีวิทยากร 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุจิณัฐ จิตวิริยนนท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวิกา ภักษา ผู้ช่วยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) จากหลากหลายสาขาวิชา อันได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 40 คน