ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562

online
เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

รายละเอียดการรับสมัครระดับปริญญาโท

 • หลักสูตรครุศาสตรมหาฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน
 • หลักสูตรครุศาสตรมหาฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 มี.ค. – 15 พ.ค. 2562 >>สมัครด้วยตนเอง<<
 • 1 เม.ย. – 10 พ.ค. 2562 >>สมัครทางไปรษณีย์<<
 • 1 เม.ย. – 10 พ.ค. 2562 >>สมัครทางอินเตอร์เน็ต<<
 • 21 พ.ค. 2562 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก<<
 • 25 พ.ค. 2562 >>สอบคัดเลือก<<
 • 30 พ.ค. 2562 >>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา<<
 • 1 มิ.ย. 2562 >>รายงานตัวและปฐมนิเทศ<<
 • 8 มิ.ย. 2562 >>เปิดเรียน<<

>> คลิกดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์มรับสมัคร..<<


หมายเหตุ.. การรับสมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 15.00 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์