มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้ดำเนินการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “งานวิจัย เพื่อการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรม สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13

การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13 ลงทะเบียนส่งบทความ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 30 กันยายน 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Cal Read More …