งานประชุมวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 ในหัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”

ขอเชิญส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ (Cal Read More …

Expired: นวัตกรรมการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ความเสมอภาค โครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 7

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Read More …

Expired: การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 “นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ลงทะเบียน | ลงชื่อเข้าใช้งาน กลุ่มงานนำเ Read More …