Conference news

ข่าวสารงานนำเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตContinue Reading

ด้วยภาคีเครือข่ายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มภาคใContinue Reading