การสอบประมวลความรู้

นักศึกษาหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องสอบประมวลความรู้ก่อนสำเร็จการศึกษา

  1. บัณฑิตวิทยาลัยจัดทำประกาศให้มีการสอบ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
  2. ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องเป็นผู้ที่เรียนรายวิชาในภาคเรียนสุดท้าย หรือเรียนครบรายวิชาเนื้อหาแล้ว
  3. นักศึกษาจะต้องสอบผ่านทั้ง 2 หมวดวิชา คือ หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชาสัมพันธ์ จึงถือว่าสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ในกรณีที่ไม่ผ่านหมวดวิชาใด นักศึกษามีสิทธิ์สอบแก้ตัวใหม่ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง