หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

ระดับปริญญาโท

per person /
Baht

21,000.-

สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

Teacher

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

Category

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น
ภาษาอังกฤษ : Master of Art Program in Local Community Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการชุมชนท้องถิ่น)
ชื่อย่อ : ศศ.ม. (การจัดการชุมชนท้องถิ่น)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Art Programs in Local Community Management)
ชื่อย่อ : M.A. (Local Community Management)

ปรัชญา

จัดการชุมชนท้องถิ่นให้เป็นสังคมธรรมาภิบาล บนฐานของวิถีความพอเพียง

ความสำคัญ

สังคมไทยในปัจจุบันปรับเปลี่ยนตัวเองจากสังคมอยู่แบบพอเพียง มาเป็นสังคมที่มุ่งมั่น อยากอยู่แบบมั่งคั่งและร่ำรวย มีการสะสมส่วนเกินในการผลิตเพื่อขาย มุ่งแสวงหากำไรมากที่สุด และส่งเสริมการบริโภคในนามของ “การพัฒนา” รวมถึงการทำให้ทันสมัย (Modernization) ซึ่งในความเป็นจริงคุณภาพชีวิตของคนไทยมิได้ดีขึ้นจริงตามดัชนีการบริโภคและกำไรหรือตามวัตถุสิ่งของเครื่องอำนวยความสะดวกที่ล้นเหลือแต่อย่างใด การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจะดีขึ้นได้นั้น ชุมชนท้องถิ่นเองจะต้องมีแนวคิดโดยเฉพาะความเชื่อพื้นฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่า มนุษย์ มีความสามารถ และมีพลังอันซ่อนเร้น (Potential Ability) แฝงอยู่ทั้งพลังความคิด ทักษะ แรงงาน ที่มีความสามารถพัฒนาตนเองได้ตามขีดความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม หากโอกาสอำนวยและผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งการอยู่กันในชุมชนสังคมมนุษย์ต้องการอยู่ด้วยความสุขกาย สบายใจและ มีความเป็นธรรม โดยชุมชนมีความสมดุลในการพัฒนา ดังนั้น การที่ชุมชนท้องถิ่นจะสามารถจัดการตนเองได้นั้น ชุมชนต้องมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของคน และชุมชนว่าสามารถจัดการตนเองได้ ด้วยการยึดหลักการพึ่งตนเองโดยให้ความสำคัญแก่สุขภาพ สวัสดิการชุมชน วัฒนธรรมพื้นเมือง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างเมืองที่มีสภาพแวดล้อมการดำรงชีวิต ให้ปลอดภัย และประชาชนสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างสงบสุข จากสภาพและความต้องการดังกล่าวหลักสูตรการศึกษาก็มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการพัฒนาโดยปรับเปลี่ยนหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นหลักสูตรการจัดการชุมชนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาที่เริ่มต้นจากทุนของชุมชนที่ชุมชนร่วมกันพัฒนาขึ้น โดยกระบวนการเรียนรู้ที่ทำให้เข้าใจศักยภาพที่เป็น “ทุน” ที่แท้จริงและพบแนวทางการจัดการชุมชนท้องถิ่นบนฐานทุนทางสังคมของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืน เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงถึงสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อ เชื้อชาติ วัฒนธรรม ภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีภารกิจให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเองและสังคมมีความพร้อมที่จะสร้างมหาบัณฑิตให้เป็นนักพัฒนาการจัดการชุมชนท้องถิ่นภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นฐานรองรับการปฏิรูปประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองต่อไป

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจ มีวิสัยทัศน์ ระบบคิดและกระบวนทัศน์ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ สร้างความเข้มแข็งชุมชนท้องถิ่นบนวิถีความพอเพียง
 2. มีเจตคติที่ถูกต้องต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสามารถ ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ สร้างยุทธศาสตร์และยุทธวิธีการจัดการชุมชนท้องถิ่นให้เป็นประชาสังคมที่เป็นรากฐานบรรลุความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนในระดับประเทศได้
 3. มีทักษะวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกสาธารณะและธรรมาภิบาล รับใช้ชุมชนท้องถิ่นอย่างองค์รวมและบูรณาการ

ระบบการจัดการศึกษา

ระบบ

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และอาจจัดให้มีภาคฤดูร้อนโดยกำหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์และจัดเวลาเรียนในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของเวลาเรียนปกติ

การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

มีภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร

การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

แผน ก แบบ ก 2

1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. หมวดเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

3. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

4. วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร

แผน ข

1. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2. หมวดเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต

1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

3. การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

4. วิชาเสริมทักษะ ไม่นับหน่วยกิต และเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วย

1) หมวดวิชาเสริมทักษะ

วิชาเสริม ไม่นับหน่วยกิต

ENG1001 ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5)
    English for Graduate Students
COM1001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
    Information Technology for Graduate Students

หมวดวิชาสัมพันธ์ 9 หน่วยกิต

MCM0101 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
    Social Sciences Research Methodology for Development
MCM0102 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5)
    Concepts and Theories of Local Community Management
MCM0103 การวิเคราะห์เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 3(3-0-6)
    Analysis of Economies, Society and Politics

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต

MCM0201 การวิจัยการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5)
    Local Community Management Research
MCM0202 เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 3(3-0-6) 
    Sufficiency Economy and The King’s Philosophy
MCM0203 ทฤษฎีองค์การเพื่อการจัดการทางสังคม 3(3-0-6) 
    Organization Theories for Social Management
MCM0204 สัมมนาวางแผนการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
    Seminar on Local Community Management Planning

2) วิชาเลือก

แผน ก แบบ ก 2 6 หน่วยกิต

แผน ข 12 หน่วยกิต

โดยเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้

MCM0301 กระบวนทัศน์เพื่อบูรณาการทางสังคม 3(3-0-6) 
    Social Integration Paradigm
MCM0302 ความอยู่ดีมีสุขและความสุขมวลรวมประชาชาติ 3(3-0-6) 
    Well-being and Gross National Happiness
MCM0303 การพึ่งตนเองของชุมชนท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    Self-Reliance of Local Communities
MCM0304 การบริหารจัดการสังคมตามกลุ่มช่วงอายุ 3(3-0-6) 
    Aging Society Management
MCM0305 ยุทธศาสตร์และกระบวนการจัดการชุมชนท้องถิ่น 3(2-2-5) 
    Strategy and Local Community Management Process
MCM0306 ประชาสังคมและธรรมาภิบาลท้องถิ่น 3(3-0-6) 
    Civil Society and Local Good Governance
MCM0307 ทุนทางสังคมและพหุวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3(3-0-6) 
    Social Capital and Multicultural Development
MCM0308 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
    Natural Resource and Environment Management
MCM0309 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาแบบยั่งยืน 3(3-0-6)
    Local Wisdom and Sustainable Development
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

1) แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต

2) แผน ข การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต

MCM0401 วิทยานิพนธ์ 12 
    Thesis
MCM0501 การค้นคว้าอิสระ 6 
    Independent Study

Our Main Teachers

ผศ.ดร.วิศาล ศรีมหาวโร

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

ประธานคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ดร.ภมรรัตน์ สุธรรม

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด

คณะกรรมการประจำหลักสูตร
VIEW PROFILE

อาจารย์ประจำหลักสูตร

Price : 21,000.- Baht

Max Availability : 30

Difficulty : ระดับปริญญาโท

Location : สุราษฎร์ธานี

Typology : Free

Question