ประมวลภาพกิจกรรม

15 กรกฎาคม, 2016 / News Activities

แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559 //15 ก.ค. 59

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาและร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนตำบลขุนทะเล กำหนดจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาแห่เทียนพรรษา ...
Read More
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน
16 มีนาคม, 2016 / News Activities

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน (3-4 มี.ค. 59)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ใน "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงาน" ในระหว่าง วันที่ 2 - 4 มีนา...
Read More
16 มีนาคม, 2016 / News Activities

การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (17-19 ก.พ. 59)

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการบริการวิชาการสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียง ใน "โครงการการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน" ในระหว่างวันที่ 17 - ...
Read More
23 ธันวาคม, 2015 / News Activities

The Creativity of Pedagogues & Innovations (20 Dec. 2015)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัย และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ ร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง "The Creativity of Pedagogues & Innovations in Teach...
Read More
1 ธันวาคม, 2015 / News Activities

โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี (2)

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหา...
Read More
1 ธันวาคม, 2015 / News Activities

โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี

  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบ ทิศทาง และกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหา...
Read More
30 ตุลาคม, 2014 / News Activities

โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ [การตรวจสอบผลงานวิทยานิพนธ์]

** อีเมล์ : ที่จะใช้ในการกรอกเป็นอีเมล์แอดเดรสของมหาวิทยาลัยเท่านั้น เช่น *@*u.ac.th วิดีโอแนะนำการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์  {youtube}HOdSq6-53dk{/youtube}
Read More
1 8 9 10