การลาพักการเรียน

  1. อนุญาตให้นักศึกษาลาพักการเรียนได้ครั้งละ 1 ภาคเรียน โดยนักศึกษาจะต้องยื่นคำร้องภายใน 20 วัน นับจากวันเปิดภาคเรียนนั้น
  2. เวลาของการพักการเรียนให้นับอยู่ในระยะเวลาของการศึกษาตามหลักสูตร

Download แบบฟอร์มขอลาพักการเรียน