แจ้งข่าวประกาศ ประชาสัมพันธ์…

8 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
8 กรกฎาคม, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และอ่านรายละเอียดขั้นตอนการรายงานตัวและชำระเงินของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
Read More
25 มิถุนายน, 2020 / News Post

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
Read More
8 มิถุนายน, 2020 / News Post

แจ้งวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (ยกเว้นสาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2563 ทุกท่าน สแกน QR code ตอบรับเข้าสอบออนไลน์ภายในวันที่ 17 มิ.ย. 2563 **รายละเอียดเอกสารมีจำนวน 10 หน...
Read More
1 2 3 10