ประกาศเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ขอเลื่อนสอบและเปลี่ยนแปลงวิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำภาคเรียนที่ 1/2563