การจัดสรรทุนวิจัยสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรให้กับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การจัดสรรและพิจารณาทุนเป็นไปอย่างทั่วถึง บัณฑิตวิทยาลัยจึงกำหนดรายละเอียด ดังนี้