Home Page…

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ภาคปกติ

ภาคพิเศษ

Sorry, no posts were found.

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบทนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)

 1. แนวปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
 2. แบบขออนุมัติหัวข้อบทนิพนธ์และคณะกรรมการควบคุมบทนิพนธ์ (บ.1) และสรุปย่อแบบเสนอหัวข้อบทนิพนธ์ต่อคณะกรรมการประจำหลักสูตร (บ.1/1) (Word file) (Pdf file)
 3. แบบเสนอขอสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2) (Word file) (Pdf file)
 4. แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงบทนิพนธ์ (บ.2/1) (Word file) (Pdf file)
 5. แบบนำส่งเค้าโครงบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.2/2) (Word file) (Pdf file)
 6. แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดทำบบทนิพนธ์ (บ.3) (Word file) (Pdf file)
 7. แบบขอสอบบทนิพนธ์ (บ.4) (Word file) (Pdf file)
 8. แบบรายงานผลการสอนบทนิพนธ์ (บ.4/1) (Word file) (Pdf file)
 9. แบบเสนอบทนิพนธ์เพื่อตรวจสอบรูปแบบและและบทคัดย่อ (บ.5) (Pdf file)
 10. แบบเสนอบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ (บ.6) (Word file) (Pdf file)
 11. แบบเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขในการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
 12. แบบเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขในการสอบบทนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
 13. แบบฟอร์มการเขียนบทคัดย่อ

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ

 1. ขอขยายระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร 
 2. ขอคืนสภาพนักศึกษาที่พ้นระเบียบทางการเงิน
 3. คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
 4. คำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้
 5. คำร้องขอเพิ่ม/ถอน/ยกเลิกรายวิชาเรียน
 6. คำร้องขอคืนเงินค่าหน่วยกิต
 7. คำร้องขอคืนสภาพนักศึกษา
 8. คำร้องขอพักการเรียน
 9. คำร้องขอย้ายสถานศึกษา
 10. คำร้องขอลาออก
 11. คำร้องทั่วไป
 12. คำร้องขอโอนผลการเรียน/ยกเว้นการเรียนรายวิชา
 13. คำร้องขอเปลี่ยนเกรด I
 14. ใบมอบฉันทะ
 15. ขอความอนุเคราะห์ให้ออกหนังสือ
 16. ขอใช้สถานที่
 17. ขออนุญาตเลื่อนวันส่งงานนิพนธ์
 18. แบบฟอร์มข้อมูลการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ป.บัณฑิตวิชาชีพครู)
 19. คำร้องขอเปลี่ยนแผนการสมัคร/เปลี่ยนหลักสูตรที่สมัคร (สำหรับผู้สมัครใหม่)