การขอเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล

  • นักศึกษาที่ประสงค์จะเปลี่ยนคำนำหน้านาม/ยศ/ชื่อ/นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานต่างๆ ดังนี้
    • – คำร้องขอเปลี่ยนชื่อคำนำหน้านาม/ยศ/ชื่อ/นามสกุล ตามแบบของมหาวิทยาลัย
    • – ใบสำคัญการเปลี่ยนคำนำหน้านาม/ยศ/ชื่อ/นามสกุล พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
    • – ใบสำคัญการสมรส พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ (กรณีสมรส)
    • – สำเนาทะเบียนบ้านที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  • การขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิดที่ผิดพลาด จะต้องนำหลักฐาน เช่น สำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนาหรือสูติบัตร ยื่นพร้อมบันทึกข้อความขอแก้วัน เดือน ปีเกิด ที่ฝ่ายทะเบียนและวัดผล บัณฑิตวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อสกุล