การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา

การขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ

  1. นักศึกษาเข้าใหม่ นักศึกษาจะต้องส่งรูปถ่ายสวมชุดสุภาพ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ไม่มีค่าธรรมเนียม)
  2. กรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย ให้ดำเนินการขอบัตรใหม่ โดยยื่นคำร้องเพื่อขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และชำระค่าธรรมเนียมเป็นเงิน 100.- บาท ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

Download แบบฟอร์มขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่