1. ปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online

ประกาศ!! เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บัณฑิตวิทยาลัยขอปิดบริการ โดยปรับวิธีบริการผ่านช่องทาง Online โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้