2. กำหนดการสอบ 2563

กำหนดการสอบระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท

  • สอบข้อเขียน วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  • สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.
  • สอบสัมภาษณ