2. กำหนดการสอบ 2563

กำหนดการสอบระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

ระดับปริญญาโท

  • สอบข้อเขียน วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น.
  • สอบภาษาอังกฤษ วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 – 12.00 น.
  • สอบสัมภาษณ์ (ยกเว้น สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันที่ 6 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.
  • สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

  • สอบข้อเขียน วันที่ 13 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 มิถุนายน 2563
  • สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 มิถุนายน 2563
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 มิถุนายน 2563 
  •  รายงานตัวปฐมนิเทศ ลงทะเบียน วันที่ 27 มิถุนายน 2563
  • เปิดเรียน วันที่ 11 กรกฎาคม 2563