Video Tour

บัณฑิตวิทยาลัยในฐานะเป็นหน่วยงานกลางในการทำหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับดูแลการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ “บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ” เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการบริหารเพื่อสนองความเลิศ โดยพัฒนาปัจจัยนำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ นักศึกษา คณาจารย์ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ที่ส่งผลผลิตซึ่งได้แก่ งานการค้นคว้าอิสระ งานวิทยานิพนธ์ และงานดุษฎีนิพนธ์ที่ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น สังคม และประเทศ โดยสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

อับเดทข่าวล่าสุด

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ข่าวสารความเคลื่อนไหว…

1 2 4
1 2 8