Video Tour

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลไลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

ข่าวล่าสุด...

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้, ให้ความรู้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา, สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

บัณฑิตวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ประจําภาคเรียนที่ 2/2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม -25 กันยายน 2562

ข่าวสารจากบัณฑิตวิทยาลัย...

1 2 9

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบทนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)

 

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ