Video Tour

บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้มาตรฐาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นกลไลสำคัญในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยพลังแผ่นดิน

ข่าวล่าสุด...

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ

ประกาศผลการพิจารณาหัวข้อการค้นคว้าอิสระ และแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้

ข่าวสารจากบัณฑิตวิทยาลัย...

1 2 9

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.บัณฑิต/ป.โท/ป.เอก)

ปฏิทินวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทและประกาศนียบัตรบัณฑิต (รหัส 61 – 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  [Update 20 ก.ย. 62]

สำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (รหัส 56) และปริญญาโท (รหัส 60) ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเข้าศึกษาปีการศึกษา 2/2557 – 2/2559 ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตรและกำลังดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ และค้นคว้าอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประจำภาคเรียนที่ 1/2562

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานบทนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)

 

แบบฟอร์มคำร้องต่างๆ