คณะผู้บริหารประจำสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม ตำแหน่ง : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และประธานกรรมการประจำหลักสูตรฯ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ที่อยู่ : ตำบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่ทำงาน : บัณฑิตวิทยาลั..

รองคณบดี

ดร.เกวลิน อังคณานนท์ ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ ห้องทำงาน : ติดต่อ : อีเมลล์ : pla_u@hotmail.com โทรศัพท์ภายใน : 077-913-369 การศึกษา ปริญญาเอก วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเซาแทมตัน งานวิจัยที่สนใจ ..