20 มีนาคม, 2019 / News Activities

โครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการทักษะการเจรจาต่อรองอย่างมีคุณภาพ (Negotiation Skill)
Read More
28 มกราคม, 2019 / News Activities

โครงการพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยในศตวรรษที่ 21 
Read More
26 มกราคม, 2019 / News Activities

ม.หาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
Read More
15 ธันวาคม, 2018 / News Activities

โครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ

ในวันเสาร์ ที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 – 19.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนเพื่อการทบทวนเอกสารอย่างมืออาชีพ ณ ห้อง 807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี&nb...
Read More
11 ธันวาคม, 2018 / News Activities

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการหารือแนวทางการจัดการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Read More
29 ตุลาคม, 2018 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2/2561 ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ของนักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
Read More
26 ตุลาคม, 2018 / News Activities

ประชุมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการประชุมเสวนาแนวทางการจัดทำหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้อง GA101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดย ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษา...
Read More
1 กันยายน, 2018 / News Activities

บัณฑิตวิทยาลัยมอบต้นกล้า คืนผืนป่าสู่ชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ได้ให้เกียรติมอบต้นกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ โดยได้มอบต้นกล้า คืนผืนป่าสู่ชุมชน
Read More
31 สิงหาคม, 2018 / News Activities

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Read More
11 สิงหาคม, 2018 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561
Read More
1 2 3 6