1 กันยายน, 2018 / News Activities

บัณฑิตวิทยาลัยมอบต้นกล้า คืนผืนป่าสู่ชุมชน

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.วัฒนา  รัตนพรหม ได้ให้เกียรติมอบต้นกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ โดยได้มอบต้นกล้า คืนผืนป่าสู่ชุมชน
Read More
31 สิงหาคม, 2018 / News Activities

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

โครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
Read More
11 สิงหาคม, 2018 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 2561
Read More
10 สิงหาคม, 2018 / News Activities

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อสนองตอบความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ณ ห้อง G807 ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โดยเปิดโครงการโดย รศ.ด...
Read More
22 มิถุนายน, 2018 / News Activities

โครงการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2562 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

เมื่อวันที่ 19 – 21 มิ.ย. 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ 2562 และการจัดทำแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ
Read More
18 มิถุนายน, 2018 / News Activities

โครงการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ในวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์และคุณลักษณะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Read More
18 มิถุนายน, 2018 / News Activities

โครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร

ในระหว่างวันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษาและบุคลากร
Read More
6 มิถุนายน, 2018 / News Activities

ม.ราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
5 เมษายน, 2018 / News Activities

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ MOOC

ในวันที่ 30 เมษายน 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเรียนการสอนแบบ Massive Open Online Course (MOOC)
Read More
1 เมษายน, 2018 / News Activities

โครงการในการสร้างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) กับท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2561 จัดโครงการในการสร้างข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาด้านวิชาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยกับท้องถิ่น 
Read More
1 2 3 5