14 August, 2019 / News Activities

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประกอบด้วย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ประธานกรรมการ ผศ.สุรินทร์ สมณะ ผศ.ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Read More
26 July, 2019 / News Activities

ยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563
Read More
24 July, 2019 / News Activities

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ หอประชุมวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
22 July, 2019 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จัดสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การนำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ นางสาวหทัยชนก ไชยฤกษ์
Read More
12 July, 2019 / News Activities

ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันร่วมสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562
Read More
10 July, 2019 / News Activities

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง กฏหมายสู่ชุมชน เพื่อใช้ในการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอน และเป็นการเสริมความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับประชานในในพื้นที่บ้านสวนปราง ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read More
9 July, 2019 / News Activities

ปฎิบัติการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ปฎิบัติการจัดการความรู้การจัดทำแผนปฎิบัติราชการและแผนปฎิบัติการ งบประมาณ 2563 เพื่อเน้นยกระดัยคุณภาพขององค์กรและ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรทุกภาคส่วน
Read More
24 June, 2019 / News Activities

การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมการเขียนอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA และโครงการเสริมสร้างความรู้การเขียนเอกสารอ้างอิงด้วยระบบสารบัญอัตโนมัติ สำหรับการเขียนวิทยานิพนธ์ ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ ณ ห้อง G807 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมี ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธานในโครงการ กล่าวเปิดต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และกล่าวถึงความสำคัญของโครงการ โดยมี ดร.เกวลิน อังคณานนท์ เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม Mendeley ให้กับนักศึกษาปริญญาโท ...นักศึกษาบอกว่าชีวิตการทำวิจัยง่ายขึ้นมาก ขอบคุณคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้
Read More
1 June, 2019 / News Activities

ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและระดับปริญญาโท) โดมการจัดการลงทะเบียนและรายงานตัว ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏุสราษฎร์ธานี จากนั้นได้มีการเสวนา "การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" จากนั้นเป็นพิธีเปิดและบรรยายพิเศษจาก ดร.พงษ์จันทร์ คล้ายอุดม (รักษาราชการแทนอธิการบดี) และการชีแจ้งเรื่อง "มารตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี" โดย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) จากนั้นนักศึกษาใหม่แยกเพื่อพบกรรมการประจำหลักสูตรฯ เพื่อรับฟังกรรมการหลักสูตรในเรื่องการจัดการศึกษาในหลักสูตรของแต่ละคนต่อไป การเสวนา "การศึกษาและวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ระดับบัณฑิตศึกษา) ประจำปีการศึกษา 2562
Read More
27 May, 2019 / News Activities

การประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมกีฬากอล์ฟ

ในการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ครั้ง 38 ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพ โดยใช้ชื่อการแข่งว่า ขุนเลเกมส์ “เชียร์ให้แรง แข่งให้หรอย” โดยจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2562 มีการแข่งขันจำนวน 17 ชนิดกีฬา และบัณฑิตวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันประเภทกีฬา "กอล์ฟ" ในระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกอล์ฟเขื่อนรัชชประภา โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาได้จัดให้มีการประชุมผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ควบคุมทีมกีฬากอล์ฟ ณ ห้องประชุมตาปี ชั้น 2 คลับเฮาส์สนามกอล์ฟรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Read More
1 2 3 7