4 December, 2019 / News Activities

กิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา

บุคลากรประจำบัณฑิตวิทยาลัย และศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ร่วมกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ร่วมพัฒนาสถานศึกษา
Read More
9 November, 2019 / News Activities

การสอบประมวลความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2562

เมื่อวันเสาร์ ที่่ 9 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคเรียนที่ 2/2562
Read More
31 August, 2019 / News Activities

การถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดโครงการบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติได้, ให้ความรู้แก่ ครู และบุคลากรทางการศึกษา, สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน และประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
Read More
26 August, 2019 / News Activities

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 3 ราย

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ดำเนินการสอบงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 3 ราย
Read More
26 August, 2019 / News Activities

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

การวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ณ ห้องประชุม 1 บัณฑิตวิทยาลัย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
14 August, 2019 / News Activities

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของบัณฑิตวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยา ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ประกอบด้วย รศ.ประสิทธิ์ ทองแจ่ม ประธานกรรมการ ผศ.สุรินทร์ สมณะ ผศ.ดร.ชมพูนุช ชัยรัตนะ อาจารย์จุฑามาศ กระจ่างศรี กรรมการ และนางเสาวลักษณ์ ปักษธรสันติ กรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 1  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
Read More
13 August, 2019 / News Activities

ทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมด้วยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อธำรงส่งเสริมและสืบทอดประเพณีทางศาสนาและบำรุงพระภิกษุในพุทธศาสนา พร้อมคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร พร้อมใจร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดวิถีศิลปวัฒนธรรม อันดีงามทั้งในมหาวิทยาลัยและชุมชนใกล้เคียง ณ เรือนไทย 4 ภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
26 July, 2019 / News Activities

ยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ประชุมเพื่อยกร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563
Read More
24 July, 2019 / News Activities

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเนื่องในวโรกาสมหามงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา​ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ ณ​ หอประชุมวชิราลงกรณ​ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
Read More
22 July, 2019 / News Activities

สอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จัดสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง การนำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปปฏิบัติ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ของ นางสาวหทัยชนก ไชยฤกษ์
Read More
1 2 3 8