7 พฤศจิกายน, 2016 / News Post

ตัวอย่างรูปถ่าย (ป.บัตรบัณฑิต วิชาชีพครู)

ตัวอย่างรูปถ่ายเพื่อขอสำเร็จการศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู)
Read More
23 กรกฎาคม, 2014 / News Post

ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ

ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อ ดาวน์โหลด :แบบที่ 1 แบบสำรวจ/วิจัยเชิงบรรยาย และแบบที่ 2 กรณีที่วิธีดำเนินการวิจัยเป็นขั้นตอน (.docx ไฟล์)
Read More
14 ตุลาคม, 2013 / News Post

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาปริญญาโท แผน ข

         เพื่อให้การสอบประมวลความรู้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท แผน ข.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2548 ข้อ 13.2.3 นั้น บัณฑิ...
Read More