งานวิจัยปี 2561

 1. มนพร เหมทานนท์, ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ ดร.วัฒนา รัตนพรหม (2561) การพัฒนาเกณฑ์การประเมิน (Rubric) วิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 2. กมลวรรณ ยุวเดชกุล (2561) การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์
  ในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. ค้นคว้าอิสระ รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์)
 3. ศิรินทริกา อยู่สกุล, ผศ.ดร.นัฎจรี เจริญสุข และ ดร.สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 4. พิไลพร เห้งขาว, ดร.สมคิด นาคขวัญ และ รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารกับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 5. คำนวณ มุสิกลาย, รศ.ดร.ชูศักดิ์ เอกเพชร และ รศ.ดร.พรรณอร อุชุภาพ (2561) ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 6. วิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว, ดร.วัฒนา รัตนพรหม และ ดร.กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา (2561) การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 7. ปัตมา ณ นคร, ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ และ ดร.มัทนียา พงศ์สุวรรณ (2561) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 8. ศุภลักษณ์ คะเชนทร์, ดร.กฤษณี สงสวัสดิ์ และ ดร.ธัญญา กาศรุณ (2561) การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดโดยใช้ CIPPA Model เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)
 9. อนุวัฒน์ แก้วจันทร์, ผศ.ดร.บรรจง เจริญสุข และ ผศ.ดร.โสภณ เพ็ชรพวง (2561) ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
 10. จิตรา เผือกสวัสดิ์ และดร.วัฒนา รัตนพรหม (2561) การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ค.ม. (หลักสูตรและการสอน)