รายชื่องานวิจัยปี 2561

ดุษฎีนิพนธ์ (แผน ก)

 1. ศิริวรรณ พงศ์ฉบับนภา , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ อินทุวรรณา เชยชื่นสกุล. (2561). “การศึกษาการปฏิบัติสมาธิภาวนาของพระภาวนาโพธิคุณ(โพธิ์ จนฺทสโร) ตามแนวทีปภาวันธรรมสถาน” ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. สุนันทา ภักดีไทย , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ วันชัย ธรรมสัจการ. (2561). องค์ประกอบ ตัวชี้วัด และปัจจัยเชิงสาเหตุของความเป็นพลเมืองของนักเรียนอาชีวศึกษา ในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. ปรัศนี อัจจิมาพร , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ วันชัย ธรรมสัจการ. (2561). โมเดลสมการโครงสร้างทักษะชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเอกชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. อภิจิตร์ ณ นคร , บรรจง เจริญสุข และ อิศรัฏฐ์ รินไธสง. (2561). “โมเดลเชิงสาเหตุพหุระดับพฤติกรรมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในภาคใต้ตอนบน” ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. ภัควดี ผลพฤกษา , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ วันชัย ธรรมสัจการ. (2561). การกระจายภาวะผู้นำเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน สำหรับนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 41 ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. ประเชิญ พันธุ์อร่าม , ชิรวัฒน์ นิจเนตร และ นิคม จารุมณี. (2561). “ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการทำงานตามหลักธรรมาภิบาล ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคใต้” ดุษฎีนิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำการจัดการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

วิทยานิพนธ์ (แผน ก)

 1. เศณวี อ่ำครอง , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “ศึกษาการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 จังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. กิตติ วิเศษ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. อรพินท์ เมฆแดง , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการจัดการความขัดแย้งในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ณัฐติกา ลนกฐิน , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดสะเต็มศึกษาของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดรัตนาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. สาระภี สินธุ์ทอง , ว่าที่ ร.ต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2561). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนชุมชนวัดบางคู อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้รูปแบบซิปป์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. ณัฏฐามณี พุทธกุลหิรัญเมธา , วัฒนา รัตนพรหม และ สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง. (2561). การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการตลาด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 7. พระมหาอัครพงษ์ พูลผล , บรรเจิด เจริญเวช และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). แนวทางการพัฒนาการบริหารกิจการคณะสงฆ์ สังกัดมหานิกาย : กรณีศึกษา การบริหารของเจ้าอาวาสของวัดในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 8. ชนิดาภา จันทร์มีศรี , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผลต่อ ประสิทธิผลของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 9. รัชนี ศรีสุวรรณ , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการ บริหารงานวิชาการของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. พลอยณัชชา จันทร์ไชยแก้ว , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. อภิชัย สว่างใจ รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ สนชัย ใจเย็น. (2561). “การมีส่วนร่วมของกำลังพลในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของ ฝูงบิน 701 และฝูงบิน 702 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 12. ภาวดี มหรรณพ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การพัฒนาความมีระเบียบวินัยของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาค้อ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. ปริวรรต ธงธวัช , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหาร กับประสิทธิผลของระบบสารสนเทศของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 14. ศุภกร เกษกล้า , สมคิด นาคขวัญ และ “นัฎจรี เจริญสุข”. (2561). ภาวะผู้นำยอดเยี่ยมของผู้บริหารวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 15. จันทร์ทิพย์ จามิตร , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาการกับคุณภาพผู้เรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 16. ไพลิน หนูนวล , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 17. นันทนา สุพร , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การบริหารคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 18. ปิยวรรณ จามิตร , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิภาพการบริหารงานวิชาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 19. โชติรส สุวรรณรัตน์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบมีส่วนร่วมกับ
  ประสิทธิผล งานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 20. เจริญศรี พิริยะกุลประสิทธิ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 21. กัญญ์วรา ไทยหาญ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ สิญาธร ขุนอ่อน. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณค่าตราสินค้ากับความจงรักภักดีในตราสินค้าของผู้ใช้เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 22. อำภา จรเด่น , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 23. วัฒนชัย บุญสนอง , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดการเรียนการสอน ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. กรกนก หอมละออ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับ การพัฒนาทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 25. ปริชาต บุญศรีนุ้ย , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). คุณลักษณะผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานวิชาการของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. อุบลวรรณ บุญแก้ว รศ.พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ พลกฤต แสงอาวุธ. (2561). การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารทุนมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 27. สุจิน ศรีประภา , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของบุคลากร สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ตอนบน. วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 28. วณัฐสนันท์ กมลบูรณ์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 29. สุดารัตน์ พรหมอินทร์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การจัดการศึกษาเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 0 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 30. พรพิมล อุ่นเสียม , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารกับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 31. อมรรัตน์ ปรีชา , สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). “การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนธิดาแม่พระ”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 32. นุชศราภรณ์ คงช่วย , วัฒนา รัตนพรหม และ วชิรศรณ์ แสงสุวรรณ. (2561). “การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้เกมวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านเขาฝาชี อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 33. นิตยา ลิ่มสนิท , วัฒนา รัตนพรหม และ จิรศักดิ์ แซ่โค้ว. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาความสามารถด้านดนตรีสากลตามแนวคิดของโคดายสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3านี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 34. ศิริรัตน์ บัวชู , วัฒนา รัตนพรหม และ ธัญญา กาศรุณ. (2561). การส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้วิธีการแบบเปิด. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 35. ปานทิพย์ ตุลพันธ์ , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ กฤษณี สงสวัสดิ์. (2561). ผลการจัดการเรียนรู้วิชานาฏศิลป์ไทยโดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์ เพื่อส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 36. สุธีพร สมเขาใหญ่ , มัทนียา พงศ์สุวรรณ และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). “การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง สิชลบ้านฉัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน สิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 37. มนัญญา เมฆสุข , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ ว่าที่ รต.สิริสวัสช์ ทองก้านเหลือง. (2561). “การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์และการแบ่งเขตเวลาของโลก วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา โดยจัดการเรียนรู้ แบบไตรสิกขา”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 38. สมศักดิ์ เวชแดง , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2561). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไชยาวิทยา โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบเอสทีเอดี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 39. กฤตพร ทองสุข , สิญาธร นาคพิน และ ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ประสิทธิภาพของบุคลากรในโรงแรม : กรณีศึกษาเกาะเต่า และเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 40. สิรินาถ ชูสม , พิมพ์แพร พุทธิชีวิน และ นิตย์ หทัยวสีวงศ์ สุขศรี. (2561). “การเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวังและการรับรู้ในคุณภาพการให้บริการ ของธนาคารกสิกรไทย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 41. ศิริชัย ฉางแก้ว , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). “การศึกษาประสิทธิผลของการรักษาผู้ป่วยหลอดเลือดสมองที่มีอาการปวดไหล่ โดยใช้เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าร่วมกับการออกกำลังกายแบบยืดกล้ามเนื้อ ในอำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 42. ปิยาพร สวัสดิโกมล , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). “การศึกษาประสิทธิผลโปรแกรมทันตสุขภาพเพื่อการป้องกันโรคฟันผุ ในนักเรียนประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 43. สุภาพร รอดหนู , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). ประสิทธิผลการใช้สมุนไพรแช่เท้าร่วมกับการนวดเท้าเพื่อบรรเทาอาการเท้าชาในผู้ป่วยเบาหวาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนพระ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 44. นิศานาถ ไกร , กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). “ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคฟันผุในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช”. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 45. จุติมาศ เม่งช่วย , กนกรัตน์ ชลศิลป์ และ อรัญญา รักหาบ. (2561). ผลของโปรแกรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและการตั้งครรภ์ก่อนวัย อันควร โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรค ในนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 46. ศิริรัตน์ บุญสูง , ยินดี พรหมศิริไพบูลย์ และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). ประสิทธิผลการใช้สมุนไพรและการนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดกระดูกข้อเข่าเสื่อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใน อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 47. สุจินดา สุขรุ่ง , อารยา ปรานประวิตร และ อารี พุ่มประไวทย์. (2561). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยใช้ กระบวนการ AIC : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง. วิทยานิพนธ์ สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา- บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 48. พรนิตย์ เกื้อบุญ , จิตเกษม หลำสะอาด และ พัชรี หลุ่งหม่าน. (2561). การศึกษาพฤกษศาสตร์พื้นบ้านในชุมชนบ้านน้ำราด อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 49. วาสนา ชัยพรหม , จิตเกษม หลำสะอาด และ พัชรี หลุ่งหม่าน. (2561). พฤกษศาสตร์ผักพื้นบ้านและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 50. ขวัญวลี แก้วชื่น , เกสร เมืองทิพย์ และ ภควดี รักษ์ทอง. (2561). พืชสมุนไพรและการใช้ประโยชน์ด้านพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 51. พัชรกาญจน์ เพ็งพงศ์ , กรณ์ กรภัทรชัยกุล และ ภควดี รักษ์ทอง. (2561). การสกัดและประยุกต์ใช้สารสีจากพืชท้องถิ่นสำหรับใช้ย้อมเนื้อเยื่อพืช ร่วมกับสารช่วยติดสีธรรมชาติ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 52. สุกัญญา บูเก็ม , จิตเกษม หลำสะอาด และ พัชรี หลุ่งหม่าน. (2561). พฤกษศาสตร์ผักพื้นบ้านและการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคบางชนิด ในพื้นที่จังหวัดกระบี่. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 53. กาญจนา ศรีไทย , ภควดี รักษ์ทอง และ รัตนา วงศ์ชูพันธ์. (2561). สมรรถนะการทำงานของเทคนิคสเปกโทรโฟโตเมทรีสำหรับการตรวจ วิเคราะห์สารมิทราจัยนินจากพืชกระท่อมในปัสสาวะ. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 54. วีรภัทร์ โปณะทอง , ฐิติพงศ์ เครือหงส์ และ วัชรินทร์ บุญเอียด. (2561). การศึกษาเชิงทดลองและออกแบบชุดการทำความเย็นแบบเทอร์โมอะคูสติกอย่างง่าย. วิทยานิพนธ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 55. วัชรพันธุ์ วิสุทธิ์สิริ , สมคิด นาคขวัญ และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 56. นลินี ผุดเพชรแก้ว , ปารุษยา เกียรติคีรี และ สุพรรณริกา วัฒน์บุณย์. (2561). “ผลการใช้วิธีสอนแบบโฟนิกส์ร่วมกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาการและงานอาชีพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 57. นิกร สุวรรณโณ , ประทุมทิพย์ ทองเจริญ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัยสุราษฎร์ธานีสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ วิทยานิพนธ์ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 58. วิไลรัตน์ แซ่เอี้ยว , วัฒนา รัตนพรหม และ กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมชุมนุมนาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐาน โดยใช้ทักษะปฏิบัติของเดวีส์. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 59. อนุวัฒน์ แก้วจันทร์ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 60. คำนวณ มุสิกลาย , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ พรรณอร อุชุภาพ. (2561). ทักษะการบริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 61. พิไลพร เห้งขาว , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารกับประสิทธิผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามทัศนะของครูผู้ดูแลเด็กในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 62. ศิรินทริกา อยู่สกุล , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการทำงานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 63. ธัญรัตน์ บุตรพรหม , สมคิด นาคขวัญ และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การพัฒนาการบริหารแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนท่าชนะสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 64. กรรณิการ์ ถนิมกาญจน์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมการศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 65. สุธิศา ศรีกลับ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 66. สันติศักดิ์ ผุดเอียด , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 67. นุชจรีย์ สุขเจริญ , โสภณ เพ็ชรพวง และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 68. ศุภชัย ชิตกุล , สมคิด นาคขวัญ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การบริหารสถานศึกษาด้วยหลักธรรมาภิบาลตามทัศนะของครู
  โรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 69. กิตติพงษ์ จิตรักดี , สมคิด นาคขวัญ และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงาน วิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 70. จาตุรนค์ แก้วรักษา , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 71. สุภาภรณ์ กล้าหาญ , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “ปัญหาการดำเนินงานศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการประจำอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 72. ระพีพรรณ ด้วงอินทร์ , นัฎจรี เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของครู สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 73. ปัตมา ณ นคร , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ มัทนียา พงศ์สุวรรณ. (2561). การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนการสอนของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ เรื่อง ของเล่นของใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดถ้ำเทียนถวาย. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 74. มนพร เหมทานนท์ , กฤตกาล ชาร์ลีย์ ฑปภูผา และ วัฒนา รัตนพรหม. (2561). การพัฒนาเกณฑ์การประเมินวิชาภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 75. จิตรา เผือกสวัสดิ์ , วัฒนา รัตนพรหม และ กฤษณี สงสวัสดิ์. (2561). การประเมินหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนวัดนอก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยใช้รูปแบบซิป. วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 76. ศุภลักษณ์ คะเชนทร์ , กฤษณี สงสวัสดิ์ และ ธัญญา กาศรุณ. (2561). การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมทร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบซิปปา เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 77. ศิรินภา เมรัตน์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 78. สุภาภรณ์ หาญณรงชัยกิจ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). การศึกษาปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

การค้นคว้าอิสระ (แผน ข)

 1. ชุติกานต์ สุวรรณพิสุทธิ์ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 2. ณัฐภัทร แสงมณี , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). พฤติกรรมผู้นำที่พึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 3. จันทนี ฮั่นเจริญ และ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์. (2561). การธำรงรักษาพนักงานของธุรกิจโรงแรมในอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 4. ณัฐภรณ์ เกตุชู และ , ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของพนักงานบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 5. แวววัน รักษาแก้ว และ , สิญาธร นาคพิน. (2561). คุณภาพการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 6. พัชราวดี ตรึกตรอง และ , ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ประสิทธิภาพของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 7. ฐานิญา ทองสุข และ , ธนายุ ภู่วิทยาธร. (2561). ความสำเร็จในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษา โรงแรม เดอะ แฟร์เฮาส์ บีช รีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 8. กีรติกร มากศิริสกุล และ , อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). ความสำเร็จของธุรกิจโรงพิมพ์ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 9. กนกวรรณ ลักษณะสมบูรณ์ และ , อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). “ความคุ้มค่าจากการตัดสินใจขายเศษยางพาราของเกษตรกร ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 10. สุภาภรณ์ เสนทอง และ , อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). ความสำเร็จของธุรกิจค้าไม้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 11. ธัญญาลักษณ์ จงราช และ อรุษ คงรุ่งโชค. (2561). ประสิทธิผลของการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา บริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 12. อัมพวัน คงสุข , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การศึกษาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 13. จุฑารัตน์ แก้วแสง , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 14. เกรียงศักดิ์ แนบนิรมิตร , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผล ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 15. สุนันทา อุดมศรี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 16. ธนพร ศรีสุวรรณ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยของ สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 17. จักรพงษ์ ทองเมือง , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 18. สุวรรณเพ็ญ ปิ่นบาง , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน
  ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 19. เอกพงษ์ สมหา , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การศึกษาพฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
  ตามหลักอิทธิบาท 4 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 20. ราษฎร์ธานี กิมเสาร์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุราษฎร์ธานี เขต 3”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 21. สายใจ ชูฤทธิ์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การศึกษาภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 22. ปรียาพร ไชยพลบาล , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การศึกษาทักษะการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 23. อุไรวรรณ ชูมี , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 24. กนกวรรณ ปาลคะเชนทร์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฏร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 25. ณัฐธยาน์ ชำนาญกิจ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “สมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 26. เบ็ญจมาศ หนูไชยทอง , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา กับประสิทธิผลของโรงเรียนตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 27. สุภาวดี ทองสำฤทธิ์ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 28. นภารัตน์ พิมพ์เดช , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการครู สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 29. วิภาวดี อินทร์ด้วง , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 30. กณิษฐา ทองสมุทร , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ทักษะการบริหารงานในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 31. วัชราภรณ์ คงเกิด , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 32. ภัสราภรณ์ ผอมทอง , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 33. จิราพรรณ เสียงเพราะ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัด สุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 34. จีรนันท์ สิทธิดำรงค์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 35. กมลวรรณ ยุวเดชกุล. (2561). การศึกษาพฤติกรรมการใช้สารสนเทศเพื่อการทำภาคนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา กรณีศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 36. มณฑิรา คงยิ่ง , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 37. ณัฐพงค์ แสงอำพร , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การศึกษาปัญหาการบริหารกิจการลูกเสือในสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 38. เศวต สิมประดิษฐ์พันธ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). การศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 39. พิรุณพร ศิริรัตน์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 40. กิตติชัย โสภณอัมพรนนท์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). “การศึกษาการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 41. สาวิตรี อมรามร , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). การบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานของสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 42. รัตติยา จันทร์เอียด , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อ
  การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 43. เกตุวดี บุญเปีย , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). ศึกษาการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 44. มยุรา เมษนิคม , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). “การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 45. ญดา เพชรดำ , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 46. อรวลี เทพนุรักษ์ , นัฎจรี เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 47. จรัส แก้วมณี , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 48. เสาวนีย์ ขุนประดิษฐ์ , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). การศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 49. ปรัชญา กาดีโลน , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนรู้ ตามการรับรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 50. มัทนียา พยัฆวรรณ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ทักษะการบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดชุมพร”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 51. กุสินา รอดทอง , สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์ และ บรรจง เจริญสุข. (2561). “การบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร สุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 52. จันทร์จิรา ใจงาม , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “ศึกษาบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการทำวิจัย ในชั้นเรียนตามการรับรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 53. ณัฐสุภางค์ แซ่เจียม , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาวสุทธิรักษ์. (2561). “การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 54. ยุทธกานต์ ขวัญช่วย , พูลฉัตร วิชัยดิษฐ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาจราจรในเขตเทศบาล นครสุราษฎร์ธานี”. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 55. วีณา คำคุ้ม , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “พฤติกรรมการบริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูผู้สอน
  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ในจังหวัดพังงา”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 56. ธารทิพย์ ดำยศ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การนิเทศภายในของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 57. สกาวเดือน ศิริรัตน์ , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 58. ภัททิยา ชื่นวิเศษ , ชูศักดิ์ เอกเพชร และ สมคิด นาคขวัญ. (2561). “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับผล การดำเนินการนิเทศภายในของสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 59. กฤษณา คลิ้งเคล้า , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ตามการรับรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 60. จิรวัฒน์ ศรีสุเทพหิรัญญา , บรรจง เจริญสุข และ โสภณ เพ็ชรพวง. (2561). ภาพลักษณ์โรงเรียนเอกชนระดับประถมศึกษาที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองและประชาชนในการส่งบุตรหลานเข้าเรียน ในเขตอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 61. อิสรา จันทราช , พลกฤต แสงอาวุธ และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). ประสิทธิภาพการให้บริการจัดเก็บรายได้ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 62. จุฑามาศ เพ็ชรมณี , บรรเจิด เจริญเวช และ วาสนา จาตุรัตน์. (2561). คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 63. ซาฝีน๊ะ แอหลัง , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 64. ปิยะนุช บัวชุม , สมคิด นาคขวัญ และ ชูศักดิ์ เอกเพชร. (2561). “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4”. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 65. จันทร์เพ็ญ แจ่มจันทร์ , บรรจง เจริญสุข และ สถาพร สังข์ขาว. (2561). การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 66. นรีรัตน์ อุสายพันธ์ , พวงเพ็ญ ชูรินทร์ และ แสงรวี วิฑูรย์พันธ์. (2561). การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์โดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม กรณีศึกษา : กิจการน้ำมันหล่อลื่น ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์มาเก็ตติ้งกรุ๊ป. การค้นคว้าอิสระ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 67. บุญโชติ ไวถาวร , โสภณ เพ็ชรพวง และ นัฎจรี เจริญสุข. (2561). การศึกษาคุณลักษณะของผู้บริหารมืออาชีพตามความคิดเห็นของครูผู้สอน สังกัดเทศบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี. การค้นคว้าอิสระ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี