การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส : เกณฑ์การให้คะแนน

 1. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกข้อ ให้ 4 คะแนน
 2. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาด 1 ข้อ ให้ 3 คะแนน
 3. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาด 2 ข้อ ให้ 2 คะแนน
 4. มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาด 3 ข้อ ให้ 1 คะแนน
 5. ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามรายการประเมิน ให้ 0 คะแนน
 6. ในแต่ละประเภทมาตรฐาน 7ส ให้คิดคะแนนรวมและเทียบเป็นค่าร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์
 7. ในแต่ละพื้นที่ให้นาคะแนนแต่ละประเภทมาตรฐาน 7ส มารวมกัน แล้วคิดค่าเฉลี่ยเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส และผู้รับการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส

 • 5 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด
 • 4 คะแนน มีระดับความพึงพอใจมาก
 • 3 คะแนน มีระดับความพึงพอใจปานกลาง
 • 2 คะแนน มีระดับความพึงพอใจน้อย
 • 1 คะแนน มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด

หมายเหตุ : ใช้แบบประเมินความพึงพอใจตามที่หน่วยงานกำหนด